Ανανέωση Σύμβασης Πειραιώς – ΥΠΕΘΑ 2023 PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 10
ΧείριστοΆριστο 
Συντάχθηκε απο τον/την Βασίλειος Νικολόπουλος, Ταξχος ε.α.   
Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023 09:41

trapeza peiraiws 2                                     Σύμβαση Πειραιώς – ΥΠΕΘΑ 2023

     Yπογράφηκε Συμφωνητικό Συνεργασίας διετούς διάρκειας με την τράπεζα Πειραιώς, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 13 Απρ 23.

 

   Tα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων του εν λόγω συμφωνητικού  έχουν όπως παρακάτω:

    α. Προϊόντα καταθέσεων

Λογαριασμός Μισθοδοσίας με κλιμακωτό επιτόκιο:

 • (1) Έως 3.000€ : 3,00%.
 • (2) Άνω των 3.000€: Το αντίστοιχο κλιμακωτό επιτόκιο του  μισθοδοτικού λογαριασμού Πειραιώς Αποδοχών, όπως αυτό ισχύει βάσει του  επίσημου τιμολογίου για τους πελάτες της Τράπεζας, σήμερα 0,01%.
β. Πιστωτική κάρτα
 • (1) Άνευ κόστους ετήσιας συνδρομής για πάντα.
 • (2) Πρόγραμμα επιβράβευσης χρήσης κάρτας σε ευρώ με
  0,50% επιστροφή για αγορές σε όλους τους εμπόρους, συμπεριλαμβανομένων
  λογαριασμών κοινής ωφέλειας (μέγιστο συνολικό επιστρεφόμενο ποσό ανά μήνα
  30€).
γ. Στεγαστικό δάνειο

(1) Με σταθερό επιτόκιο:

Προνομιακή προσωποποιημένη τιμολόγηση μειωμένη κατά
0,50% από την εκάστοτε προσωποποιημένη τιμολόγηση για στεγαστικό δάνειο
σταθερού επιτοκίου.

(2) Με κυμαινόμενο επιτόκιο:

Προνομιακή προσωποποιημένη τιμολόγηση μειωμένη κατά
0,26% από την εκάστοτε προσωποποιημένη τιμολόγηση για στεγαστικό δάνειο
κυμαινόμενου επιτοκίου, στη βάση του Euribor 1M.

(3) Για τα παραπάνω δάνεια ισχύουν επιπλέον τα κάτωθι:

 • (α) Χωρίς έξοδα εξέτασης αιτήματος και έξοδα αρχικής
  εκτίμησης ακινήτου και νομικού ελέγχου σε περίπτωση τήρησης λογαριασμού
  μισθοδοσίας στην Τράπεζα Πειραιώς ή 50% έκπτωση στα σχετικά έξοδα σε
  περίπτωση τήρησης λογαριασμού μισθοδοσίας σε έτερο τραπεζικό Ίδρυμα.
 • (β) Δυνατότητα μεταφοράς ενήμερου στεγαστικού
  δανείου από άλλη τράπεζα.
 • (γ) Δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας επιτοκίου (από
  σταθερό σε κυμαινόμενο και αντίστροφα) οποτεδήποτε για τα υφιστάμενα στην
  τράπεζα στεγαστικά δάνεια. Η δυνατότητα αλλαγής τύπου επιτοκίου παρέχεται για
  μια μόνο φορά, κατά τη διάρκεια της δανειακής σύμβασης.
 • (δ) Χωρίς αύξηση του επιτοκίου κατά 0,40% στην
  περίπτωση μη σύναψης ασφάλισης ΖΩΗΣ & ΜΟΑ.

4. Επιπροσθέτως, επί του υπόψη Συμφωνητικού Συνεργασίας κρίνεται
σκόπιμο όπως σημειωθούν τα εξής:

 • α. Η εν λόγω διενεργηθείσα διαδικασία δεν συνιστά δημόσια σύμβαση κατά την έννοια του ν.4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών).
 • β. Η αξιοποίηση των όρων του Συμφωνητικού είναι σε εθελοντική βάση και εναπόκειται στην κρίση εκάστου ενδιαφερόμενου με βάση τις πραγματικές του ανάγκες.
 • γ. Η Υπηρεσία επεδίωξε διά του συνημμένου Συμφωνητικού Συνεργασίας την εξασφάλιση προνομιακής πρόσβασης του Προσωπικού σε τραπεζικά-χρηματοοικονομικά προϊόντα από συγκεκριμένο Τραπεζικό Ίδρυμα που αναδείχθηκε από σχετική διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς ωστόσο να αποτρέπει το ενδιαφερόμενο προσωπικό να απευθύνεται και στους λοιπούς παρόχους όμοιων προϊόντων/υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του με τον προσφορότερο τρόπο.

 

   Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων που θα απευθυνθούν σε καταστήματα της τράπεζας για την αξιοποίηση των σχετικών όρων, παρέχονται τεχνικές οδηγίες που αφορούν στην ομαλή εκτέλεση του εν λόγω Συμφωνητικού.

 

Ειδικότερα, σημειώνονται τα εξής:

 • Οι ενδιαφερόμενοι που είχαν κάνει χρήση των προνομίων του προγενέστερου Συμφωνητικού Συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς, ήτοι είχαν πιστοποιηθεί ως δικαιούχοι αυτού, δεν απαιτείται εκ νέου να απευθυνθούν σε καταστήματα του Τραπεζικού Ιδρύματος για επανάληψη της σχετικής διαδικασίας.
 • Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν αίρεται η δυνατότητα της Τράπεζας να αιτείται κατά περίπτωση την προσκόμιση δικαιολογητικών στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των στοιχείων πελατών της.
 • Υφιστάμενοι πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίοι ωστόσο δεν είχαν πιστοποιηθεί ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του προηγούμενου Συμφωνητικού Συνεργασίας, θα πρέπει να επισκεφθούν τραπεζικό κατάστημα προκειμένου να αιτηθούν τους όρους και να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι.
 • Οι Εθνοφύλακες δύναται να ωφεληθούν του συνόλου των όρων του υπόψη Συμφωνητικού Συνεργασίας, πλην των ωφελημάτων που αφορούν στον λογαριασμό μισθοδοσίας.
 • Στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας που συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών και προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου προσωπικού, με μέριμνα των αρμόδιων Υπηρεσιών/Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ και των ΓΕ, θα πρέπει να αναρτάται σχετικό ηλεκτρονικό υλικό στις ιστοσελίδες αυτών ή να προστεθεί παραπομπή/υπερσύνδεση στην οικεία ιστοσελίδα του Τραπεζικού Ιδρύματος.

 

ΠΗΓΗ : https://armyvoice.gr/2023/02/symvasi-peiraios-ypetha-2023-oles/