Προτάσεις και σχόλια στη διαβούλευση σχεδίου νόμου του ΥΠΕΘΑ. Ανακοίνωση 149 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 13 Μάιος 2024 22:30

  diavouleusi ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

          ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

                  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  149

      Σας γνωρίζουμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ),  στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών που καταβάλλει για τους ε.α. συναδέλφους, υπέβαλε για τα άρθρα 7, 59 και 80 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του ΥΠΕΘΑ περί «Ίδρυσης Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμό θεσμικού πλαισίου ….και λοιπές διατάξεις», τις παρακάτω προτάσεις και σχόλια κατ’ άρθρο.

 

1.   Άρθρο 7, παράγραφος 3

Πρόταση

Αναδιατύπωση, όπως στη συνέχεια:

3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται «προς χρήση», χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, «εξαιρουμένων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας». (Σε εισαγωγικά οι συμπληρώσεις)

Αιτιολόγηση

     Η διάθεση περιουσιακών στοιχείων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, χωρίς αντάλλαγμα είναι αντίθετη με το:

     α. Άρθρο 17 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που αναφέρεται στην ιδιοκτησία και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Kανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση…»

     β. Άρθρο 10 του Ν 4407/2016 ΦΕΚ (134Α΄), περί ΥΠΑΑΠΕΔ, που αναφέρεται στην αποστολή της ΥΠΑΑΠΕΔ, η οποία μεταξύ άλλων είναι: «… και η αξιοποίηση των ακινήτων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), προς όφελος των μετόχων των Μετοχικών Ταμείων.» Προφανώς η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα, δεν είναι αξιοποίηση.

     γ. Άρθρο 11, παράγραφος 4 του Ν 4407/2016 ΦΕΚ (134Α΄), περί ΥΠΑΑΠΕΔ, όπου αναφέρονται οι διαδικασίες αξιοποίησης των ακινήτων, καθώς και το ελάχιστο τίμημα σύμβασης για την διάθεση ακινήτων. Επιπλέον, προϋποθέτει απόφαση του ΣΑΜ, στο οποίο «…μετέχει για την παροχή γνώμης ο Πρόεδρος του οικείου Ταμείου, εφόσον τα αξιοποιούμενα ακίνητα ανήκουν στο Μ.Τ.Σ., το Μ.Τ.Ν. και το Μ.Τ.Α.»

     δ. Άρθρο 2 του με ισχύ νόμου ΝΔ 10.5/20.7.1926 (ΦΕΚ 241Α΄), στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Μετοχικού Ταμείου Στρατού ασκεί την Διοίκησιν αυτού, διαχειρίζεται τας υποθέσεις του, την περιουσίαν του εν γένει, αποφασίζει επί παντός ζητήματος αφορώντος την παραγωγικήν διάθεσιν αυτής…».

     ε. Άρθρα 2 παράγραφος 2 και 7 του ΑΝ 1989/1939 (ΦΕΚ 414Α΄), περί διοίκησης του ΜΤΑ και παραγωγικής διάθεσης περιουσίας αντίστοιχα.

στ. Άρθρο 38 του ΠΔ 715/1979 (ΦΕΚ 212Α΄) στο οποίο αναφέρονται οι διαδικασίες εκμίσθωσης ακινήτων των ΝΠΔΔ (δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, απόφαση υπό του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. συλλογικού οργάνου κ.λπ).

 

     Επιπλέον η Ομοσπονδία θεωρεί ότι η διατύπωση είναι ασαφής, καθόσον δεν έχουν περιληφθεί οι όροι της οποιασδήποτε παραχώρησης, η χρονική διάρκεια της, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες που θα διασφαλίζουν επαρκώς την Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιληφθεί και ο όρος «προς χρήση».

 

2.   Άρθρο 59

Πρόταση

Αναδιατύπωση, όπως στη συνέχεια:

Οι οφειλές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, πλην του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), που αφορούν στο χρονικό διάστημα από το έτος 2012 έως το έτος 2022, συνολικού ύψους εκατόν έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός (106.850.551) ευρώ, που δεν έχουν ήδη αποπληρωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία εξόφλησης, καταβάλλονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Αιτιολόγηση

     Αποτελεί πάγια υποχρέωση νομικών και φυσικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές να αποπληρώνουν το σύνολο αυτών, ως ίδιον μιας ευνομούμενης και καλά οργανωμένης πολιτείας και μάλιστα σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστικών αρχών, με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας. Εκτιμάται ότι στην περίπτωση υπολογισμού τόκων υπερημερίας για όλο το υπόψη χρονικό διάστημα, το ποσό αυτό θα προσέγγιζε το ήμισυ του ποσού της αρχικής οφειλής

    Κατόπιν αυτών η Ομοσπονδία εκφράζει την διαφωνία της σε ότι αφορά στην διαγραφή του δέκα τοις εκατό (10%) των ανωτέρω οφειλών.

 

3.     Άρθρο 80, παράγραφος 1α

Σχόλιο

Μια σωστή και εξαιρετική ρύθμιση, η οποία διορθώνει μια αστοχία 24 ετών, όταν καταργήθηκε ο κοινωνικός πόρος ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) επί δαπανών, υπέρ ΤΑΣΞ τότε, ΕΛΟΑΣ σήμερα. Μάλιστα η κατάργηση τότε της εισφοράς 2% υπέρ ΤΑΣΞ (παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 2873/2000), που αφορά τα εφάπαξ, αφορούσε μόνο το Στρατό Ξηράς και επέφερε απώλεια εσόδων άνω των 150 εκατ. ευρώ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών εκφράζει την ευαρέσκειά της για αυτή τη ρύθμιση, η οποία αποτελούσε διαρκή πρόταση της ΠΟΣ στο ΥΠΕΘΑ και στο ΓΕΣ από το 2012.

 

                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικολόπουλος Βασίλειος

      Ταξίαρχος ε.α.

     Πιτσόλης Νικόλαος

       Αντιστράτηγος ε.α.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 14 Μάιος 2024 05:51