Απάντηση Eρώτησης για το ΜΤΣ, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιάννης Δημαράς PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 
Συντάχθηκε απο τον/την Βασίλειος Νικολόπουλος, Ταξχος ε.α.   
Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2011 23:19

Φ.900α/8779/12152/ 7 Σεπτεμβρίου 2011

Σε απάντηση της σχετικής Eρώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιάννης Δημαράς, με  θέμα  

«Κατάσταση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού», σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μου:

 

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κλήθηκε να διαχειριστεί μία κατάσταση στον τομέα των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων, με δομικά, διαρθρωτικά και κυρίως διαχειριστικά προβλήματα, που επιβάρυναν τη λειτουργία τους για πάρα πολλά χρόνια με ελλείμματα και παροχές χωρίς την ύπαρξη των ανάλογων πόρων.

 

Ειδικότερα, οι απολογισμοί του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) τα τελευταία έτη είναι ελλειμματικοί, ενώ το λογιστικό έλλειμμα του Ταμείου με τον απολογισμό του 2010 ανήλθε σωρευτικά σε 294.231.015 €, με αποτέλεσμα το ΜΤΣ να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας αδυνατώντας να συγκεντρώσει έγκαιρα το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή, κάθε τρίμηνο, του μερίσματος στους δικαιούχους του. Το Υπουργείο Οικονομικών ύστερα από σχετικό αίτημα του ΜΤΣ καλύπτει μέχρι σήμερα την καταβολή του μερίσματος αναμένοντας την όσο το δυνατόν συντομότερη εξόφληση από το ΜΤΣ του οφειλόμενου ποσού, το οποίο ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 146.860.037 €.

 

Το ποσό που αφορά σε δικαιώματα του ΜΤΣ από ασφαλιστικές εισφορές των μετόχων του, κατόπιν Απόφασης του κ. Υφυπουργού Οικονομικών, συμψηφίζεται από 1-1-2010 με ισόποσο μέρος της οφειλής του ΜΤΣ μέχρι την οριστική εξόφλησή της. Το ποσό αυτό για το έτος 2010 ανήλθε σε 78.109.628,04 €.

 

Η πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους του ΜΤΣ ενεργείται κάθε τρίμηνο προκαταβολικά, με προγραμματισμένη ημερομηνία καταβολής του την 5η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου.

 

Οι κατά καιρούς προκύπτουσες καθυστερήσεις στην καταβολή του, οφείλονται αποκλειστικά στην αδυναμία του ΜΤΣ να καλύψει την εν λόγω δαπάνη από δικά του έσοδα και στις κατόπιν τούτου προβαίνουσες ενέργειες του, προκειμένου να εξασφαλισθεί το σχετικό ποσό από το Υπουργείο Οικονομικών, διαδικασία που ακολουθήθηκε και για την καταβολή του μερίσματος Γ΄ τριμήνου τρέχοντος έτους, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 26 Ιουλίου 2011.

 

Η ικανοποίηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων για χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής-Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το ΜΤΣ, παρουσιάζει καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, εκκρεμεί η καταβολή ΒΟΕΑ υποβληθεισών αιτήσεων από το μήνα Οκτώβριο του έτους 2008 μέχρι σήμερα, συνολικού ύψους 178.600.000 €, περίπου. Κατά τη διάρκεια του έτους 2009 εισπράχθηκαν από το Ταμείο εισφορές για τη χορήγηση ΒΟΕΑ ύψους 24.904.717 € και καταβλήθηκαν ΒΟΕΑ ύψους 29.701.951 €, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους 2010, παρότι δεν εισπράχθηκαν από το Ταμείο εισφορές για τη χορήγηση ΒΟΕΑ ύψους 21.280.000 €, δεδομένου ότι με την ανωτέρω απόφαση του κ. Υφυπουργού Οικονομικών παρακρατούνται, εν τούτοις διατέθηκε για το σκοπό αυτό το ποσό των 15.569.854 €.

 

Οι τρέχουσες υποχρεώσεις του ΜΤΣ έχουν ως εξής:

 

1

Οφειλή προς Υπουργείο Οικονομικών

(από κάλυψη μερίσματος)

146.860.037 €

2

Δικαιούχοι ΒΟΕΑ

(αιτήσεις Οκτ 2008 – Ιουλ 2011)

178.600.000 €

3

Δικαιούχοι Βοηθημάτων Θανάτου

(αιτήσεις Ιουν 2010 – Ιουλ 2011)

3.170.000 €

4

Δικαιώματα ΕΚΟΕΜΣ

(μαζί με τους τόκους)

40.090.147 €

5

Δικαιώματα ΕΑΑΣ

2.329.876 €

6

Υπόλοιπο οφειλής προς ΕΛΟΑΣ

6.783.825 €

 

Σύνολο

377.833.885 €

 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναζήτησε την πιο αποτελεσματική λύση για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του ΜΤΣ, ώστε να αποφευχθεί η πλήρης κατάρρευσή του και η ρευστοποίηση της περιουσίας του και επεξεργάσθηκε ένα συνολικό σχέδιο σταθεροποίησης, εξυγίανσης και ανάκαμψής του. Το σχέδιο αυτό αφορά και τα άλλα δύο μετοχικά ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, το ΜΤΑ και το ΜΤΝ.

 

Για την εξυγίανση και τη βιωσιμότητα του Ταμείου έχουν ληφθεί τα ακόλουθα θεσμικά μέτρα:

 

α. Περικοπή του μερίσματος ΜΤΣ έτους 2011 σε ποσοστό 25%.

 

β. Αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ήτοι από 4% σε 5%.

 

γ. Περιορισμός του χορηγούμενου Βοηθήματος Θανάτου από 15 σε 10 μηνιαία μερίσματα.

 

δ. Χορήγηση ποσοστού μερίσματος ίσου με το ποσοστό κύριας σύνταξης που ισχύει σήμερα στις ορφανικές οικογένειες μερισματούχων.

 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να σταματήσει η παρακράτηση των εισφορών των μετόχων του ΜΤΣ, έχει αποστείλει προς το Υπουργείο Οικονομικών προτάσεις για τη ρύθμιση των χρεών (του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών) και συγκεκριμένα:

 

α. Το τελικό ποσό της οφειλής του ΜΤΣ στο Υπουργείο Οικονομικών με 31-12-2011 να μην υπερβαίνει τα 190 εκ. Ευρώ.

 

β. Ο χρόνος εξόφλησης του συνόλου της οφειλής να γίνει με 10ετή ή 12ετή διακανονισμό. Για τα έτη 2012, 2013 και 2014, το ετήσιο ποσό που θα εξοφλεί το ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών να μην υπερβαίνει τα 6 εκ. Ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό να κατανεμηθεί με αυξητική τάση, στο επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προωθεί τη ρύθμιση με ενιαίο τρόπο της συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ), σύμφωνα με την οποία:

 

α. Παύουν να υπάρχουν οι μέχρι τώρα ισχύοντες αναχρονιστικοί αποκλεισμοί που βασίζονται στην ειδικότητα και προέλευση των μελών.

 

β. Εκπροσωπούνται όλοι οι βαθμοί των μετόχων, ανώτατοι, ανώτεροι και κατώτεροι, ανεξάρτητα εάν αποφοίτησαν από σχολή αξιωματικών ή υπαξιωματικών, ή είναι εθελοντές μακράς θητείας.

 

γ. Αυξάνεται η συμμετοχή, στα διοικητικά συμβούλια των ΜΤΣ και ΜΤΝ, των αστυνομικών και λιμενικών, ανάλογα με τη δύναμη του προσωπικού που ασφαλίζεται στα αντίστοιχα Ταμεία (ασφαλίζεται το 68% των αστυνομικών και το σύνολο των ένστολων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής). Επιπλέον, θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών Ομοσπονδιών του ανωτέρω προσωπικού.

 

Οι ίδιοι κανόνες θα εφαρμόζονται και για τη συγκρότηση των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, οι οποίοι χορηγούν εφάπαξ σε αποστρατευόμενους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας).

 

Επίσης θα ορίζονται ως όργανα διοίκησης των Ειδικών Κλάδων Ενίσχυσης Μερισματούχων ΜΤΣ (μόνο οι προερχόμενοι από το Στρατό Ξηράς) και ΜΤΝ (ΕΚΟΕΜΣ και ΕΚΟΕΜΝ), τα αντίστοιχα διοικητικά συμβούλια των ΜΤΣ και ΜΤΝ, όπως ήδη συμβαίνει στον Ειδικό Κλάδο του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΕΚΟΕΜΑ).

 

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι ο εξορθολογισμός και η σταθεροποίηση του ΜΤΣ με τη ρύθμιση εξόφλησης των χρεών του, ακολούθως ο εκσυγχρονισμός όλων των ταμείων για τη μη δημιουργία νέων χρεών και τελικά η απόκτηση ισχυρής βιωσιμότητας, έτσι ώστε να προχωρήσει σταδιακά η μετατροπή τους σε ισχυρά επικουρικά ταμεία προς όφελος των ασφαλισμένων.

 

Τέλος, σας γνωρίζω ότι έχει πραγματοποιηθεί αναλογιστική μελέτη τον Σεπτέμβριο 2006 της εταιρείας Deloitte, που αφορά στα ΜΤΣ, ΝΙΜΤΣ, ΕΛΟΑΣ και ΕΚΟΕΜΣ, αναλογιστική μελέτη τον Μάρτιο 2010 για τα ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ των εταιρειών Deloitte & Hewitt, καθώς και αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή κ. Φράγκο Νικόλαο τον Οκτώβριο 2010 σχετικά με το ΜΤΣ, στις οποίες καταγράφονται τα δομικά, διαρθρωτικά και κυρίως διαχειριστικά προβλήματα του ΜΤΣ.

 

Ερώτηση 21532/18-8-2011 της Βουλής των Ελλήνων

 

Το Μετοχικό Ταμείο του Στρατού εδώ και χρόνια παρουσιάζει έντονα οικονομικά προβλήματα που επηρεάζουν τη βιωσιμότητά του, γεγονός που επιδρά καταλυτικά στην ολοκλήρωση της πραγματικής του αποστολής. Σε πρόσφατες δημόσιες συζητήσεις, αναλύσεις και ημερίδες για τα για τα προβλήματα του Ταμείου, είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για υφιστάμενο έλλειμμα πλέον των 300 εκ. ευρώ. Το·ζήτημα εγείρει πολλά ερωτηματικά γύρω από την αναζήτηση των υπευθύνων που μερίμνησαν για τη σημερινή οικονομική «ευρωστία» του Ταμείου.

 

Κατόπιν όλων αυτών,

 

Ερωτάστε:

 

1. Ποια είναι η σημερινή οικονομική κατάσταση του Μετοχικού Ταμείου;

 

2. Υπάρχουν αξιόπιστες αναλογιστικές μελέτες για την κατάστασή του και αν ναι τι δείχνουν;

 

3. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση για τη διάσωση του Ταμείου και ποιες θεωρούνται ως προτεραιότητές της;

 

4. Γιατί δεν καταβλήθηκαν εγκαίρως τα μερίσματα στους δικαιούχους, γιατί διεκόπη η καταβολή του βοηθήματος επαγγελματικής αποκατάστασης των τέκνων των δικαιούχων και τι προτίθεται να κάνει Κυβέρνηση για αυτό;

 

5. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο και εγκεκριμένο σχέδιο για την πλήρη αξιοποίηση της περιουσίας του Ταμείου;

 

6. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο για την αναζήτηση και τον έλεγχο των υπευθύνων;

  

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γιάννης Δημαράς