ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΤΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 
Συντάχθηκε απο τον/την Βασίλειος Νικολόπουλος, Ταξχος ε.α.   
Σάββατο, 09 Απρίλιος 2011 17:24

 

 

ΑΔΑ: 4Α9Σ6-Φ

 

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

                                                                                                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

                                                                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

 

                                                                                                         ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ

 

                                                                                                         Φ.951.1/1/682193

 

                                                                                                         Σ. 61

 

                                                                                                         Αθήνα, 5 Ιαν 2011

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

«Καθορισμός Τιμής Μεριδίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού Έτους 2011»

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

          Έχοντας υπόψη:

 

          1. Τις διατάξεις :

 

                   α. Του άρθρου 4 του ΑΝ 559/37, όπως τροποποιήθηκαν

 

-συμπληρώθηκαν από την παρ. 3 του άρθρου 1 του ΝΔ 4198/61 «Περί

 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ΜΤΣ Νομοθεσίας και κυρώσεως

 

Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α’ 168).

 

                   β. Του άρθρου 25 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία

 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και

 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 35).

 

                   γ. Του ΠΔ 363/97 «Διατήρηση Εποπτείας του Υπουργείου

 

Εθνικής Άμυνας επί των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α’ 241).

 

          2. Το υπ' αριθμ. 19/3/16-12-2010 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.

 

                             Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

          3. Την έγκριση του υπ' αριθ. 19/3/16-12-2010 Πρακτικού του

 

Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) περί μείωσης του χορηγούμενου μερίσματος κατά το έτος 2011 σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) έναντι του καταβληθέντος μερίσματος κατά το έτος 2010.

 

          4. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.1.2011.

 

          5. Υλοποίηση της παρούσας με μέριμνα ΜΤΣ.

 

                                                                                        Ευάγγελος Βενιζέλος

 

Ακριβές Αντίγραφο                                                           Υ Ε Θ Α

 

Υπλγός (Ο) Μιχαήλ Αλεξιάδης

 

ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 09 Απρίλιος 2011 17:25