Συνάντηση ΠΟΣ με ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. 75 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2017 23:50

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                   Αριθ. πρωτ. 1/2017

 

                                                                                                                                                                                                                             Αθήνα,  5  Ιαν. 2017

 

         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 75

 

    Στο πλαίσιο συνεργασιών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Μετοχικό Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ). Στη συνάντηση συμμετείχαν από το ΜΤΣ ο Πρόεδρος Αντγος εα Χαρίλαος Μπουκοβάλας, ο Γενικός Διευθυντής Ταξχος Ιωάννης Αζναουρίδης και η Λγος (Ο) Ευρώπη Λαφαζανίδου από τον ΕΚΟΕΜΣ.

Από πλευράς ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος και ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Σχης εα Δημήτριος Ταραντίλης. Για την διευκόλυνση της συνάντησης, η ΠΟΣ είχε αποστείλει έγκαιρα σχετικό υπόμνημα-ερωτηματολόγιο.

 

        Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για θέματα που σχετίζονται με το ΜΤΣ και είτε έχουν αναδειχθεί από την Ομοσπονδία, όπως στη συζήτηση για το ασφαλιστικό στη Βουλή είτε έχουν τεθεί σε συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας, με κύριο θέμα την αφαίρεση πόρων από τα έσοδα του ΜΤΣ λόγω του νέου ασφαλιστικού νόμου Ν.4387/2016. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν, στη βάση του προαναφερθέντος υπομνήματος-ερωτηματολογίου και δόθηκαν σχετικές απαντήσεις, φαίνονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας ανακοίνωσης.

 

         Αναφορικά με το μέρισμα, που ενδιαφέρει όπως είναι φυσικό, το σύνολο των αποστράτων συναδέλφων, η πρόταση του ΔΣ/ΜΤΣ είναι να διατηρηθεί ως έχει και για το 1ο τρίμηνο του 2017. Η ΠΟΣ, εξέφρασε τη διαφωνία της και διατύπωσε την άποψη ότι είναι εφικτή μια αύξηση της τάξης τουλάχιστον 12-14%, για τους παρακάτω λόγους:

 

 • Ολοκληρώθηκε η δημιουργία αποθεµατικού σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4146/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ίσχυσε µε το άρθρο 5 του Ν.4284/2014, γεγονός που επιτρέπει πλέον τη μετάπτωση στο προβλεπόμενο με τον ΑΝ 559/1937 (ΦΕΚ Α' 107), καθεστώς διανομής μερίσματος. Η δημιουργία αποθέματος, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία απέδωσε περί τα 86 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν στο ύψος περίπου του ετήσιου διανεμομένου μερίσματος (93,57 εκατ. ευρώ).
 • Στον ΑΝ 559/1937 (ΦΕΚ Α' 107), περιγράφεται η διαδικασία διανομής μερίσματος. Είναι αυτονόητο ότι επειδή το εφαρμοζόμενο σύστημα είναι το αναδιανεμητικό, η τιμή μεριδίου δεν παραμένει σταθερή, αλλά αυξομειώνεται, ανάλογα με τα έσοδα του προηγουμένου έτους.
 • Από 1/1/2017 παύει η υποχρέωση παρακράτησης των 20.000.000 ευρώ από τα ετήσια έσοδα για τη δημιουργία αποθέματος (Ν.4284/2014). Η υποχρέωση αυτή είχε επιφέρει δύο μειώσεις στο μέρισμα του ΜΤΣ, ήτοι κατά 9% για το 2013 και κατά 4,1% για το 2014. Πρακτικά το ποσό αυτό είναι διαθέσιμο προς διανομή ως «έσοδο».
 • Με τα σημερινά δεδομένα της τιμής μεριδίου, οι χρηματοδοτικές ανάγκες για μέρισμα ανέρχονται στα 93,57 εκατ. ευρώ. Η διαφορά, τού προς διανομή ποσού (για το 2017 υπολογίζεται στα 180 εκατ. περίπου) και του ήδη διανεμομένου (93,57 εκατ.), δύναται να επιμερισθεί σε ετήσια βάση για αύξηση του μερίσματος και μέρος αυτού να καλύψει τις απώλειες λόγω κατάργησης των «κοινωνικών πόρων». Η τήρηση αποθέματος θα εξακολουθήσει να υπάρχει, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
 • Η δημιουργία και διατήρηση μεγάλου αποθέματος για μελλοντικές ανάγκες, θα είχε λογικό υπόβαθρο σε άλλη περίοδο. Στην παρούσα φάση όμως, που τα αποθέματα των Ταμείων «υφαρπάζονται» ή λεηλατούνται, κρίνεται πολύ επισφαλής!!
 • Το μέρισμα του ΜΤΣ εδώ και χρόνια είναι το χαμηλότερο, όχι μόνο μεταξύ των Μετοχικών Ταμείων των άλλων Κλάδων, αλλά και όλων των άλλων επικουρικών, ακόμη και μετά τις μειώσεις που αυτά έχουν υποστεί !!!
 • Για την πρόταση της ΠΟΣ, έχει ληφθεί υπόψη η κατάργηση των λεγόμενων «κοινωνικών πόρων» που περιελήφθη στο άρθρο 47 του Ν.4387/2016, όπως έχει αναδείξει η ΠΟΣ από τον Απρίλιο του 2016.

 

        Εκτιμάται ότι στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία με τις αλλεπάλληλες περικοπές, αλλά κυρίως με την τεράστια αύξηση της φορολογίας φυσικών προσώπων και των έμμεσων φόρων, απαιτείται η έμπρακτη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς τα εα Στελέχη. Ενέργεια που δεν απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη άλλων υπουργείων.

 

       Επίσης η ΠΟΣ διατύπωσε τη διαφωνία της για την μείωση του αριθμού μεριδίων του βοηθήματος ΕΚΟΕΜΣ σε συγκεκριμένους βαθμούς, που προκάλεσε μείωση του καταβαλλομένου ποσού βοηθήματος. Η απάντηση από τον ΕΚΟΕΜΣ, κατά την άποψη της Ομοσπονδίας,  ΔΕΝ τεκμηριώνει την αιτιολογία, για μια ακόμη μείωση !  Η ΠΟΣ επιφυλάσσεται για τη διεκδίκηση αποκατάστασης του ύψους του βοηθήματος στους συγκεκριμένους βαθμούς που υπέστησαν μείωση.

 

                                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο  ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          Νικολόπουλος Βασίλειος                                                      Ταραντίλης Δημήτριος

 

                       Ταξίαρχος  εα                                                                Συνταγματάρχης  εα

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α»

 

στο υπ’ αριθ.’ 1/2017/ΠΟΣ

 

 

 

Υπόμνημα-Ερωτηματολόγιο-Απαντήσεις

 

            Σε τι ενέργειες έχει προβεί  το ΜΤΣ μετά την εφαρμογή των άρθρων 47 & 49 του Ν.4387/2016; Πόσο έχει  κοστολογηθεί ΕΤΗΣΙΑ η απώλεια εσόδων από την παραπάνω ρύθμιση.

 

            Το ΜΤΣ ενημέρωσε τη ΓΔΟΣΥ ότι τυχόν κατάργηση των κρατήσεων των δαπανών θα πλήξει τον δεύτερο σε δυναμικότητα πόρο του, αποστερώντας το ταμείο από έσοδα της τάξεως 10-15 εκ. ευρώ ετησίως. Το άρθρο 49 δεν αφορά έσοδα του ΜΤΣ.

 

            Ποια η αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ; Ανάλυση της αποδοτικότητας του. Σχέδιο αξιοποίησης της υπάρχει; Ποια τα ετήσια έσοδα; Ποιο το μηνιαίο μίσθωμα όσων ενοικιάζονται με βάση τον πίνακα που φαίνονται τα κτίρια στην Αττική; Υπάρχουν κτίρια εκτός Αττικής;

 

            Αντικειμενική αξία: 384.732.412,05. Εύλογη αξία: 481.674.120,34. Η περιουσία αντιμετωπίζει αποδοτικότητα της τάξεως του 2,49% λόγω εκμετάλλευσης του Κεντρικού Μεγάρου. Αν και σημαντικό μέρος της ακίνητης περιουσίας εξακολουθεί να παραμένει ανεκμετάλλευτο λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Ετήσια έσοδα της περιουσίας ανέρχονται περίπου στα 12 εκ. ευρώ. Όλα τα ακίνητα του ΜΤΣ βρίσκονται εντός της Αττικής.

 

        Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές και η τήρηση του χαρτοφυλακίου του ΜΤΣ σε ποιον έχουν ανατεθεί; Ποια η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, σε ευρώ (σήμερα).

 

         Το χαρτοφυλάκιο του ΜΤΣ αποτελείται από μετοχές Τραπεζών, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ, Motor Oil με αξία κτήσης 5.834.336,50 και αξία κλεισίματος 2.058.254,95 και αμοιβαίο κεφάλαιο ALPHA trust με αξία κτήσης 880.441,00 και τρέχουσα αξία 652.751,81 ευρώ.  Θεματοφύλακας είναι η Eurobank.

 

      Ποιες οι ετήσιες εισφορές και οι «κοινωνικοί πόροι» κατά κατηγορία μερισματούχων;

 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

 

Έτη

      2012

     2013

       2014

      2015

Εισφορές

51.847.154

48.777.196

46.731.862

48.843.320

Κοινωνικοί Πόροι

16.183.164

16.450.792

17.863.231

10.088.308

Σύνολο

68.030.318

65.227.988

64.595.093

58.931.628

Μερισματούχοι

24.139

23.804

           25.424

25.652

 

ΕΛ.ΑΣ

 

Έτη

2012

2013

2014

2015

Εισφορές

31.906.883

34.781.187

30.430.765

34.034.641

Κοινωνικοί Πόροι

8.125.434

5.768.147

8.850.550

3.408.921

Σύνολο

40.032.317

40.549.334

39.281.315

37.443.562

Μερισματούχοι

41.606

40.661

40.700

40.675

 

    Ποια η κατάσταση για τα ΒΟΕΑ;  Δημιουργήθηκε ξεχωριστός λογαριασμός ΒΟΕΑ;  Πως λειτουργεί σήμερα το τμήμα για το ΒΟΕΑ;  Ποια τα ετήσια έσοδα υπέρ ΒΟΕΑ; Υπάρχουν άλλες πηγές εσόδων για ΒΟΕΑ;

 

            Στις 16/1/2017 θα καταβληθεί το Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ στα τέκνα που δικαιούνται ΒΟΕΑ. Η δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού για το ΒΟΕΑ παρέλκει, αφού προτού μοιραστεί μέρισμα από τα Αποτελέσματα Χρήσης, αφαιρούνται όλες οι ληξιπρόθεσμες προς τρίτους υποχρεώσεις και μαζί με αυτές και το ΒΟΕΑ.  Σήμερα λειτουργεί στο ΜΤΣ το Τμήμα Ειδικών Παροχών που χορηγεί ΒΟΕA και Β.Θ. Τα ετήσια έσοδα υπέρ ΒΟΕΑ ανέρχονται στα 25.152.036 ευρώ (τιμές 2015) και ως πηγές εσόδων ΒΟΕΑ θεωρούνται όλες οι πηγές εσόδων του ΜΤΣ.

 

       Τι εξέλιξη υπάρχει για το «ΑΤΤΙΚΑ»; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ενοικίου;

 

Τον Απρίλιο 2017 έχει προσδιορισθεί δικάσιμος, για τον καθορισμό αρμοδιότητας εκδίκασης της αγωγής  της κοινοπραξίας PICAR Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ Μ.Τ.Σ. κατά του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).

 

Το χρονοδιάγραμμα παραχώρησης διαχείρισης management με τα αντίστοιχα ανταλλάγματα έχει ως κατωτέρω:

 

ΕΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΟ

1/1/2000-31/12/2000

2.000.000.000δρχ

1/1/2001-31/12/2001

2.080.000.000δρχ

1/1/2002-31/12/2002

6.348.349,23€

1/1/2003-31/12/2003

6.602.283,20€

1/1/2004-31/12/2004

6.866.374,53€

1/1/2005-31/12/2005

7.141.029,51€

1/1/2006-31/12/2006

7.426.670,69€

1/1/2007-31/12/2007

7.723.737,51€

1/1/2008-31/12/2008

8.032.687,02€

1/1/2009-31/12/2009

8.353.994,50€

1/1/2010-28/2/2011

9.746.326,92€

1/3/2011-29/2/2012

8.804.108,58€

1/3/2012-28/2/2013

9.156.272,93€

1/3/2013-28/2/2014

9.522.523,84€

1/3/2014-28/2/2015

9.903.424,80€

1/3/2015-29/2/2016

10.299.561,79€

1/3/2016-28/2/2017

26.412.325,75€

1/3/2017-28/2/2018

27.468.818,78€

1/3/2018-28/2/2019

28.567.571,53€

1/3/2019-29/2/2020

29.710.274,39€

1/3/2020-28/2/2021

30.898.685,37€

1/3/2021-28/2/2022

32.134.632,79€

1/3/2022-28/2/2023

33.420.018,10€

1/3/2023-29/2/2024

34.756.818,82€

1/3/2024-28/2/2025

36.147.091,57€

1/3/2025-28/2/2026

37.592.975,24€

1/3/2026-28/2/2027

37.592.975,24€

 

   Η  ΠΟΣ  υπενθυμίζει ότι με την αγωγή της η PICAR διεκδικεί: 

 •   Το δικαίωμα της μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, όποτε αυτή το κρίνει και να μην οφείλονται τα ποσά των εγγυητικών επιστολών.
 •   Να αναγνωρισθεί μείωση σε 35% των συμβατικών υποχρεώσεων μισθώματος επί του ήδη μειωμένου κατά 20% (δηλαδή συνολική μείωση 48%). 
 •   Να αναγνωρισθεί η ακυρότητα αναπροσαρμογής του ετήσιου οικονομικού ανταλλάγματος κατά 156,44% το έτος 2016.
 •   Μείωση κατά 35% των εγγυητικών επιστολών.

 

     Ο ΕΚΟΕΜΣ προέβη στην μείωση των μεριδίων όσων δικαιούνται βοηθήματος Α/ΓΕΣ και Αντγου με πολλά χρόνια. Ποια ήταν η λογική αυτής της ρύθμισης; Ποιος την εισηγήθηκε; Την γνώριζαν τα όργανα του ΕΚΟΕΜΣ (ΔΕ, Τριμελής κλπ);

 

            Η οικονομική παροχή του ΕΚΟΕΜΣ  συστάθηκε με σκοπό την ενίσχυση του μερίσματος που ελάμβαναν οι μερισματούχοι του ΜΤΣ. Έχοντας συμπληρωματικό χαρακτήρα το ΕΚΟΕΜΣ ο κάθε μερισματούχος θα έπρεπε να ενισχύεται αναλογικά των μεριδίων του στο ΜΤΣ. Αρχικά επιχειρήθηκε πλήρης διαχωρισμός του τρόπου καθορισμού της οικονομικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ από το αντίστοιχο του μερίσματος και η διασύνδεση αυτού με τον καθορισμό της σύνταξης. Ο εν λόγω τρόπος όμως στερείτο επαρκούς νομικής βάσης αφού ο ΕΚΟΕΜΣ είναι κλάδος χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Ο μέχρι πρότινος υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ έχει οδηγήσει σε ατέρμονη διαδικασία απαντήσεων σε διαμαρτυρίες, προσφυγές και άλλου είδους προβλημάτων. Με την υφιστάμενη ρύθμιση υπήρξε μια λογική αντιστοίχηση της οικονομικής ενίσχυσης με τα μερίσματα, γεγονός που ωφέλησε  τους περισσότερους δικαιούχους και απάλλαξε το ταμείο από υψηλό διοικητικό κόστος. Στην εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας συνηγόρησαν όλα τα εμπλεκόμενα κλιμάκια διοίκησης.

 

 

                                                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο  ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               

 

                 Νικολόπουλος Βασίλειος                                                         Ταραντίλης Δημήτριος

 

                        Ταξίαρχος  εα                                                                   Συνταγματάρχης  εα

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2017 00:57