Νέα συνάντηση ΠΟΣ με Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης. Ανακοίνωση 107 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2019 11:45

                ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ                                                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.  6/2019

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                             Αθήνα, 22 Μαρ. 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  107

     Τη Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας προγραμματισμένη συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.  Στη συνάντηση συμμετείχαν από το ΥΠΕΚΑΑ η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ) κα Στυλιανή Βρακά, η Διευθύντρια του Γραφείου Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νεφέλη Σαμιακού και η Ειδική Σύμβουλος της Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κρινιώ Γκέλη. Επίσης συμμετείχαν από τον ΕΦΚΑ η Γενική Διευθύντρια συντάξεων κα Δέσποινα Ατάλιαλη, η Τμηματάρχης  Στρατιωτικών συντάξεων κα Ευδοκία Παπαγεωργίου και η κα Παρασκευή Χρύση.   Από την ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξίαρχος εα Βασ. Νικολόπουλος,  ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Συνταγματάρχης εα Δημ. Ταραντίλης και ο Αντιπτέραρχος εα Χρήστος Διαμαντίδης, Μέλος της ΠΟΣ.

 

      Από την ΠΟΣ προτάθηκαν και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Έκδοση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος.

   Ζητήθηκε ενημέρωση για την ανάρτηση του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος.  Ο κ. Υφυπουργός μας ενημέρωσε ότι μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία θα αναρτηθεί το μηνιαίο ενημερωτικό.

 

Προσωπική διάφορα.

   Ζητήθηκε να διευκρινίσθει ο όρος «προσωπική διαφορά» προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες με προηγούμενη χρήση του όρου.  Ο κ Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι αποτελεί μέρος της σύνταξης, το οποίο σε περίπτωση θανάτου, μεταβιβάζεται στους δικαιούχους και απομειώνεται (συμψηφίζεται) όταν δίνεται αύξηση στη σύνταξη, μέχρι να εξαλειφθεί.

 

Ασφαλιστικές εισφορές καταταγέντων μετά 30/9/1990.

   Η ΠΟΣ είχε προτείνει ο υπολογισμός για αναγνώριση συντάξιμων ετών (5ετίας μονάδων εκστρατείας, επικινδύνων καταστάσεων κλπ), να γίνεται με τις εισφορές που αντιστοιχούσαν στην περίοδο αναγνώρισης.  Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή και εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος τον Ιούν. 2018.  Στην εφαρμογή διαπιστώθηκε ότι στρατιωτικοί ήδη είχαν προβεί στη έναρξη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, υπολογισθέντων με το προηγούμενο καθεστώς, με αποτέλεσμα να καταβάλλουν υψηλά ποσά.  Η ΠΟΣ ζήτησε από το Υπ. Εργασίας τον επαναπροσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών με τα νέα δεδομένα, προκειμένου να μειωθούν τα αντιστοιχούντα ποσά.  Η ΓΓΚΑ μας ενημέρωσε ότι γίνεται αποδεκτή η πρόταση αυτή, και ειδικά για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί έως 31/12/2017, θα γίνει συμψηφισμός, αλλά δεν θα επιστραφούν εισφορές (αν προκύψουν). Έχει ετοιμασθεί η σχετική εγκύκλιος που θα εκδοθεί εντός των επομένων ημερών.

 

Ένταξη στρατιωτικών στο ΙΚΑ από 2011.

   Σύμφωνα με το άρθρο 2, του ν. 3865/2010, οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών, που κατατάσσονται από 1/1/2011 και μετά, υπάγονται στον κλάδο ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  Η ΠΟΣ διατύπωσε την άποψη ότι θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να εξαιρεθεί το στρατιωτικό προσωπικό από τη σχετική διάταξη (αρθρ. 2, ν.3865/2010), ώστε να καλύπτεται από τις διατάξεις του ΠΔ 169/2017 (ΦΕΚ Α΄ 210/31-8-2007) και να μην εντάσσεται στην εργατική νομοθεσία και στις διαδικασίες ελέγχου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), λόγω ΙΚΑ.  Ο κ. Υφυπουργός ανέφερε ότι φορέας ασφάλισης είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαβεβαίωσε όμως ότι οι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης παραμένουν του ΠΔ 169/2017.  Ομοίως ότι η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν υπάγεται στην εργατική νομοθεσία και στους ελέγχους του ΣΕΠΕ για το στρατιωτικό προσωπικό και η εργατική νομοθεσία ισχύει μόνο για το εργατοτεχνικό προσωπικό που είχε ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την εφαρμογή του άρθρου 2, του ν. 3865/2010.  Δηλαδή δεν έχει αλλάξει το προϊσχύον καθεστώς, δεν έχει αρμοδιότητα το ΣΕΠΕ και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια.

 

Πρόωρη Αποστρατεία

   Οι στρατιωτικοί, εκτός από όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, είναι οι μοναδικοί που αποστρατεύονται (συνταξιοδοτούνται) με απόφαση της υπηρεσίας, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους και χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα έτη για πλήρη σύνταξη.  Προτάθηκε στον κ. Υφυπουργό ότι, εφόσον αποστρατεύονται με απόφαση της υπηρεσίας και δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 συντάξιμα έτη, να προσδιορίζονται μεν οι συντάξιμες αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι το χρόνο αποστρατείας, αλλά, για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, ως ποσοστό αναπλήρωσης να λαμβάνεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στα 40 έτη.  Ο κ. Υφυπουργός απάντησε ότι θα μελετήσει την υπόψη πρόταση και θα υπάρξει περαιτέρω συνεργασία.

 

Διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση.

   Η ΓΓΚΑ μας ενημέρωσε ότι μόλις εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος (ΑΔΑ: 677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ).  Η ΠΟΣ θα τη μελετήσει και αν απαιτηθεί θα επανέλθει.

 

Πενταετία σε Μονάδες Εκστρατείας κλπ. Βεβαιώσεις.

   Στο άρθρο 50 του ΠΔ 169/2007, Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, προβλέπεται ότι κάθε αίτηση που αφορά στην αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης, να υποβάλλεται σε προθεσμία πέντε ετών από τη γέννηση του δικαιώματος αυτού.  Με το ν. 4387/2016 δημιουργήθηκαν νέα δικαιώματα με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη υποβολής νέων αιτήσεων.  Η ΠΟΣ προτείνει τη ρύθμιση του θέματος, ώστε να γίνονται απρόσκοπτα αποδεκτές οι σχετικές αιτήσεις με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις προς τον ΕΦΚΑ.  Η ΓΓΚΑ δήλωσε ότι θα αντιμετωπισθεί το θέμα.

 

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

   Ζητήθηκε η εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 244/2017 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έχει κρίνει ως αντισυνταγματική την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για τον δημόσιο τομέα. Να σταματήσει δηλαδή η αντίστοιχη παρακράτηση και να αποδοθούν τα αναλογούντα αναδρομικά από 8/2/2017.  Η ΓΓΚΑ μας ενημέρωσε ότι επειδή υπάρχει αντίθετη απόφαση του ΣτΕ, σε ότι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, το θέμα θα επιλυθεί στο Ειδικό Δικαστήριο, οπότε και θα δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες τότε ενέργειες.  Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ διατύπωσε επιφυλάξεις ύπαρξης σχετικής απόφασης του ΣτΕ.

 

Αναδρομικά συντάξεων υπολοίπου 50%

   Ζητήθηκε η ενημέρωση προόδου απόδοσης αναδρομικών, σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4575/2018.  Τα στελέχη του ΕΦΚΑ μας ενημέρωσαν ότι γίνεται επανυπολογισμός των αναδρομικών, στις περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί ότι καταβλήθηκαν μεγαλύτερα ποσά από τα αναλογούντα, για τα οποία θα ζητηθεί η επιστροφή τους.  Ο επανυπολογισμός αφορά σε 5.000 συνταξιούχους, εκ των οποίων οι 3.000 περίπου είναι στρατιωτικοί συνταξιούχοι (κυρίως περιπτώσεις χηρείας).  Επίσης, ότι υπάρχουν περίπου 1.100 περιπτώσεις με αρνητικό υπολογισμό αναδρομικών (δεν έχουν λάβει αναδρομικά), που ένα μέρος αφορά εργαζομένους συνταξιούχους που τους έχει μειωθεί η σύνταξη, για τους οποίους θα γίνει επανέλεγχος.  Ομοίως ότι υπάρχουν 4.100 στρατιωτικοί συνταξιούχοι, για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο υπολογισμός αναδρομικών, λόγω έλλειψης στοιχείων ή τεχνικών προβλημάτων του συστήματος και είναι σε εξέλιξη σχετική διαδικασία, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Μετά την ολοκλήρωση των επανελέγχων, εφόσον οποιοσδήποτε θεωρήσει ότι έχει γίνει λάθος, δύναται να καταθέσει σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ.  Τα παραπάνω ήδη έχουν γίνει γνωστά από την ΠΟΣ προς τα μέλη της, η οποία σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ (πρώην ΓΛΚ), έχει αναλάβει πρωτοβουλία ενημέρωσης των αποστράτων συναδέλφων που δεν έχουν λάβει αναδρομικά, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, γεγονός που αναγνωρίστηκε από τα παρευρισκόμενα στελέχη του ΕΦΚΑ.

 

Έκδοση τροποποιητικής συνταξιοδοτικής πράξης.

   Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ ανέφερε ότι θα πρέπει να εκδοθεί νέα τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη, που να προσδιορίζει με ακρίβεια τις μεταβολές που έχουν προκύψει στις συντάξεις από 1/1/2019, λόγω επανυπολογισμού, σε εφαρμογή του ν. 4387/2016, όπως άλλωστε γινόταν για κάθε μεταβολή.  Η ΓΓΚΑ μας ενημέρωσε ότι δεν θα εκδοθεί τροποποιητική πράξη, διότι ο ν. 4387/2016, άρθρο 14, παραγρ. 2β αναφέρει ότι «Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.» και επομένως δεν υποχρεώνει τη διοίκηση στην έκδοση σχετικής πράξης.  Ο Πρόεδρος της ΠΟΣ επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση και ενημέρωση για κάθε ασφαλισμένο, ώστε να γνωρίζει τα νέα δεδομένα της επανυπολογισθείσας σύνταξης.  Το θέμα θα εξετασθεί.

 

    Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση και ο κ. Υφυπουργός συμφώνησε για περαιτέρω συνεργασία, όποτε και όταν απαιτηθεί.  Η ΠΟΣ θα συνεχίσει να προσπαθεί και να εργάζεται με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των Μελών της, σύμφωνα με το Καταστατικό της.

 

 

                                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Νικολόπουλος

Ταξίαρχος εα

         Δημήτριος Ταραντίλης

         Συνταγματάρχης  εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2019 12:10