Οδηγίες υποβολής αίτησης στον ΕΦΚΑ, για μηνιαία σημειώματα συντάξεων. Ανακ.116 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2019 15:28

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  116

      Ως γνωστόν, έχουν αναρτηθεί τα Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, των μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου 2019.  Η αναζήτηση και εκτύπωση των σημειωμάτων γίνεται μέσω του ΕΦΚΑ, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της ΠΟΣ, hellasmil.gr, στη δεξιά στήλη με τίτλο «Μηνιαίο Σύνταξης».  Η ΠΟΣ με την υπ’ αριθμ. 113 ανακοίνωσή της, ενημέρωσε αναλυτικά τους συναδέλφους για τον τρόπο επανυπολογισμού της σύνταξης, που ισχύει από 1/1/2019 (Ν.4387/2016).

 

        Από την περαιτέρω εξέταση των μηνιαίων σημειωμάτων συναδέλφων, διαπιστώθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, απροσδιόριστου αριθμού, υπάρχουν λάθη στο συντάξιμο μισθό που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης. Για το λόγο αυτό ζήτησε από τον ΕΦΚΑ την συμπλήρωση του μηνιαίου σημειώματος και με τον συντάξιμο μισθό, όπερ και εγένετο.

 

        Κατόπιν αυτού, η Ομοσπονδία προτρέπει τους συναδέλφους αποστράτους να προβούν σε σχετικό έλεγχο, ώστε να διαπιστώσουν αν για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξής τους, έχουν ληφθεί υπόψη τα σωστά στοιχεία.  Για διευκόλυνση παρέχεται παράδειγμα στο Παράρτημα «A» της παρούσας ανακοίνωσης.  Για τον έλεγχο απαιτούνται:

       α.   Η αποσταλείσα στις 3/3/2015 τελευταία τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη με τίτλο ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (αφορά αναπροσαρμογή του 2014, με το Ν.4307/2014).

       β.  Το ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (πχ Ιανουαρίου 2019).

 

        Στη συνέχεια συγκρίνονται:      

       α.    Από τη συνταξιοδοτική ΠΡΑΞΗ η «3.Συν. Συντ. Υπηρ.» και από το ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ο «Πραγματικός χρόνος ασφάλισης»  (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με τη σήμανση «Α»).

       β.  Από τη συνταξιοδοτική ΠΡΑΞΗ, οι «5.Συντάξιμ. Αποδοχές» και από το ΣΗΜΕΙΩΜΑ ο «Συντάξιμος μισθός με την 12/5/2016» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με τη σήμανση «Β»).

 

         Αν από τις παραπάνω συγκρίσεις διαπιστωθεί ότι στο ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ υπάρχει μικρότερο ποσό συντάξιμου μισθού ή λιγότερος Πραγματικός χρόνος ασφάλισης ή και οι δύο περιπτώσεις,

                                                            η Ομοσπονδία προτείνει

την υποβολή ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ «Ένστασης/αίτησης θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης» στη διεύθυνση:  https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-gia-syntaxioychoys

 

         Προτεινόμενο κείμενο για την αίτηση διόρθωσης συντάξιμου μισθού, στο Παράρτημα «Β» της παρούσας. Ανάλογο το κείμενο για διόρθωση της συντάξιμης υπηρεσίας, αν απαιτείται.

 

       Προκειμένου να υπάρχει εμπεριστατωμένη ενημέρωση, γνωρίζονται και τα παρακάτω:

 

  •      Τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης, είναι απλά ενημερωτικά έγγραφα, τα οποία δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, συνεπώς δεν μπορούν να προσβληθούν. Στην ουσία απλώς ενημερώνουν τον συνταξιούχο πώς υπολογίζεται η μηνιαία σύνταξη και δυνάμει ποιών νόμων. Δεν υπάρχει συνεπώς νομικό έρεισμα, προκειμένου τα ενημερωτικά σημειώματα να μπορούν να προσβληθούν.

 

  •      Το γεγονός όμως, ότι ως βάση για τον υπολογισμό της νέας σύνταξης είναι ο συντάξιμος μισθός που ελάμβανε ο συνταξιούχος την 12/05/2016, αλλά στα ενημερωτικά που αναρτήθηκαν από τον Ιανουάριο 2019 και εντεύθεν αναγράφεται διαφορετικό, εσφαλμένο και μικρότερο ποσό συντάξιμου μισθού, σε σχέση με την αντίστοιχη Πράξη Αναπροσαρμογής του 2014, με αποτέλεσμα να μειώνεται και το ποσό της νέας σύνταξης, δημιουργεί το δικαίωμα στο συνταξιούχο που αδικείται με την εσφαλμένη  αναγραφή, να αιτηθεί τη διόρθωση αυτού του ποσού, με την υποβολή της Αίτησης Θεραπείας.

 

  •      Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΚΑ πρέπει να εκδώσει νέες Πράξεις Αναπροσαρμογής Σύνταξης (τροποποιητική), που θα αναφέρουν τις διατάξεις πάνω στις οποίες βασίζεται ο επανυπολογισμός της σύνταξης του κάθε συνταξιούχου, με συνέπεια αυτός να έχει το δικαίωμα να προσβάλει την Πράξη αυτή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διεκδικώντας την ακύρωσή της και την αποκατάσταση των τυχόν αδικιών που έχουν προκύψει.

 

  •     Δοθείσης ευκαιρίας, υπενθυμίζεται στον ΕΦΚΑ η υποχρέωση του, κατάργησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Νικολόπουλος

Ταξίαρχος εα

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Ταξίαρχος εα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Στην Ανακοίνωση 116

 parartima_aitisis_EFKA.jpg

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

Στην Ανακοίνωση 116

 

 

Προτεινόμενο Κείμενο για την Αίτηση διόρθωσης συντάξιμου μισθού

 

            «Είμαι στρατιωτικός συνταξιούχος του ΕΦΚΑ (πρώην Δημοσίου), με ημερομηνία συνταξιοδότησης …….....……….. και ΑΜΣ: ………………………..     

            Σύμφωνα με την …..…………../2014 Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης, οι συντάξιμες αποδοχές μου ορίστηκαν στο ποσό  των  …………….  €.

            Στο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής σύνταξης Ιανουαρίου 2019, ο συντάξιμος μισθός με την 12/5/2016 έχει ορισθεί σε …………….. €.

            Επειδή ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης έγινε με βάση το συντάξιμο μισθό της 12/5/2016  ………….…..  €,  το οποίο δεν γνωρίζω πως προέκυψε και όχι με το ποσό των ..……………..€, που προβλέπεται στην Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης

            Επειδή εξακολουθείτε παρανόμως να μου παρακρατείτε την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), ενώ έχει κριθεί αντισυνταγματική, με την υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

                               και  με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου.

                                                              ΑΙΤΟΥΜΑΙ

   α. Τη διόρθωση του  Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Πληρωμής Σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2019 και όλων όσων εκδοθούν στη συνέχεια.

   β. Την απόδοση των αναδρομικών μέχρι την ημερομηνία αποκατάστασης, εφόσον προκύπτουν.

   γ. Τη διόρθωση της προσωπικής διαφοράς.

   δ. Την έκδοση της προβλεπόμενης νέας Συνταξιοδοτικής Πράξης (Τροποποιητική).

   ε. Την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και την απόδοση των αναλογούντων αναδρομικών από 8/2/2017 μέχρι την ημερομηνία αποκατάστασης.»

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2019 16:03