Έκτακτο μέρισμα ΜΤΣ. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. 118 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 06 Ιανουάριος 2020 18:12

              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 118

      Ως γνωστό, μετά την έκδοση σχετικού εγγράφου από το ΓΕΕΘΑ τον Οκτ. 2019, διερευνήθηκε από τα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) των Ενόπλων Δυνάμεων, η δυνατότητα χορήγησης ενός επιπλέον μερίσματος προς του μερισματούχους των Ταμείων τους.  Το θέμα απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα και είδαν το φως της δημοσιότητας πολυποίκιλες δημοσιεύσεις με θετικές, αλλά και αρνητικές απόψεις για την χορήγησή του.  Τελικά, στο τέλος του 2019 τα ΜΤΑ και ΜΤΝ χορήγησαν το μεν πρώτο ένα μέρισμα, το δε δεύτερο το 70% ενός μερίσματος, εκδίδοντας επίσημες ανακοινώσεις, ενώ το ΜΤΣ, δεν προέβη σε καμιά χορήγηση. 

 

      Από την πλευρά του ΜΤ Στρατού, ουδεμία επίσημη ανακοίνωση εξεδόθη μέχρι σήμερα, για τη μη χορήγηση του υπόψη μερίσματος.  Αντ’ αυτού στις 3 Ιαν 2020 η ΕΑΑΣ εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση, με την οποία ενημέρωσε τους συναδέλφους ότι το ΜΤΣ δεν έχει τη δυνατότητα έκτακτου μερίσματος στα μέλη του, λόγω μη ύπαρξης των αναλόγων χρημάτων και λόγω απουσίας νομοθετικού πλαισίου χορήγησής του, σε αντίθεση με τα ΜΤ Ναυτικού και Αεροπορίας. Επιπρόσθετα, στις 4 Ιαν 2020, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΜΤ Στρατού, σε συνέντευξή του στο διαδίκτυο (militaire.gr), εμμέσως επιβεβαίωσε τους λόγους της μη χορήγησης του μερίσματος, που ανέφερε η ανακοίνωση της ΕΑΑΣ. Θεωρούμε ότι η επίσημη ενημέρωση των μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ για τη μη χορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους του Ταμείου και τους λόγους που την επέβαλαν, ήταν υποχρέωση του ΔΣ του ΜΤΣ, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου φορέα!

 

      Η ΠΟΣ, με αφορμή τα παραπάνω, μελέτησε τη δαιδαλώδη νομοθεσία που αφορά στη λειτουργία του ΜΤΣ και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ (αφορούν χρήση μέχρι 31/12/2017, ενώ δεν έχει αναρτηθεί ακόμη η χρήση έτους 2018), θεωρεί ότι τόσο το νομοθετικό πλαίσιο όσο και τα οικονομικά στοιχεία, επιτρέπουν τη χορήγηση επιπλέον μερίσματος, αρκεί να υπάρχει και η σχετική βούληση.  Αναλυτικότερα ο συνδυασμός του άρθρου 1 του ΠΔ 15/1935 (ΦΕΚ Α’ 17) και των άρθρων 2 και 4 του ΑΝ 559/1937(ΦΕΚ Α' 107), θεωρούμε ότι παρέχει το νομικό πλαίσιο απόδοσης 13ου μερίσματος.  

 

      Σε ότι αφορά ιδιαίτερα στην οικονομική δυνατότητα, υπενθυμίζονται τα παρακάτω:

         α.  Στο τέλος του 2017 ολοκληρώθηκε η δημιουργία αποθεµατικού, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4146/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ίσχυσε µε το άρθρο 5 του Ν.4284/2014, γεγονός που επέτρεψε πλέον τη μετάπτωση στο προβλεπόμενο με τον ΑΝ 559/1937 καθεστώς διανομής μερίσματος.  Η δημιουργία αποθέματος, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία απέδωσε 90 εκατ. ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το ύψος του ετήσιου διανεμομένου μερίσματος (περί τα 87 εκατ. ευρώ).

         β.  Το 2017 παύει η υποχρέωση παρακράτησης των 20.000.000 ευρώ από τα ετήσια έσοδα για τη δημιουργία αποθέματος (Ν.4284/2014).  Η  υποχρέωση αυτή είχε επιφέρει δύο μειώσεις στο μέρισμα του ΜΤΣ, ήτοι κατά 9% για το 2013 και κατά 4,1% για το 2014.  Πρακτικά το ποσό που προκύπτει από αυτές τις μειώσεις, από 1/1/2018 είναι διαθέσιμο προς διανομή ως «έσοδο», ήτοι ως αύξηση μερίσματος ή αυξάνει το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο (μόνο για το έτος 2017 η αύξηση αυτή ήταν περί τα 11,4 εκατ.).  Ο απολογισμός του ΜΤΣ έτους 2017, σύμφωνα με τον ισολογισμό του, «κατέληξε πλεονασματικός κατά 26,7 εκ. ευρώ με αντίστοιχη αύξηση των διαθεσίμων του Μ.Τ.Σ.».  Έτσι «τα 11,4 εκατ. ευρώ αύξησαν το λογαριασμό του τακτικού αποθεματικού και τα υπόλοιπα τους τηρούμενους στις τράπεζες λογαριασμούς του Ταμείου». Προφανώς έχουν καλυφθεί καταρχήν οι λοιπές υποχρεώσεις του Ταμείου (ΒΟΕΑ, λειτουργικά έξοδα κλπ).

   

       Κατόπιν των παραπάνω η ΠΟΣ θεωρεί εφικτή την απονομή 13ου μερίσματος από το ΜΤΣ, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά ούτε βεβαίως να αναμένεται μεταφορά πίστωσης από το Υπ. Υγείας, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος στην συνέντευξή του, για την οποία μάλιστα δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του. Οπωσδήποτε όμως απαιτείται άμεσα ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας λειτουργίας του ΜΤΣ, η οποία σήμερα στηρίζεται ουσιαστικά στα δεδομένα του 1937 !

 

      Το μέρισμα του ΜΤΣ εδώ και χρόνια είναι το χαμηλότερο, όχι μόνο μεταξύ των Μετοχικών Ταμείων των άλλων Κλάδων, αλλά και όλων των άλλων επικουρικών, ακόμη και μετά τις μειώσεις που αυτά έχουν υποστεί !!!

 

      Βεβαίως η απονομή ενός μερίσματος (του 13ου), που κυμαίνεται μεταξύ 30-110 ευρώ, δεν επιλύει τα συσσωρευμένα οικονομικά προβλήματα των αποστράτων, αλλά αποκαθιστά εν μέρει, την τρωθείσα διαχρονικά κοινωνική δικαιοσύνη των μερισματούχων του ΜΤΣ, των οποίων οι μειώσεις από το 2010 έχουν φθάσει στο 60%. Εκτιμάται ότι η 10ετής δυσμενής οικονομική συγκυρία με τις αλλεπάλληλες περικοπές, την υψηλή  φορολογία φυσικών προσώπων και των έμμεσων φόρων, επιβάλλει την έμπρακτη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς τα εν αποστρατεία Στελέχη, αποδίδοντας το ΜΤΣ 13ο μέρισμα, κατ’ αναλογία με τα λοιπά ΜΤ.  Ενέργεια που δεν απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη άλλων υπουργείων.

 

      Η Ομοσπονδία είναι στη διάθεση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για περαιτέρω ανάλυση της πρότασής της.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΕΙΔΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Νικολόπουλος

Ταξίαρχος εα

Δημήτριος Ταραντίλης

Συνταγματάρχης εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 06 Ιανουάριος 2020 18:22