Η πρόταση της ΠΟΣ για το Επίδομα Θέσης Υψηλής ή Αυξημένης Ευθύνης Ταξιάρχων ή αντιστοίχων Εκτύπωση
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2014 09:07

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α                                                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.  42 /2013

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ   


ΠΡΟΣ: Κύριο Δημήτριο Αβραμόπουλο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

           Κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

ΚΟΙΝ: Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο,  Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

          Αντιστράτηγο κύριο Αθανάσιο Τσέλιο, Αρχηγό ΓΕΣ.

          Αντιναύαρχο κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, Αρχηγό ΓΕΝ.

          Αντιπτέραρχο κύριο Ευάγγελο Τουρνά,  Αρχηγό ΓΕΑ.

       Κύριο Παναγιώτη Καρακούση, Γενικό Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.


ΘΕΜΑ: Επίδομα Θέσης Υψηλής ή Αυξημένης Ευθύνης Ταξιάρχων ή αντιστοίχων 

ΣΧΕΤ: α. Ν. 2448/1996, ΦΕΚ 279 Α΄

          β. Ν. 3029/2002, ΦΕΚ Α’ 160/11-7-2002

          γ. Ν. 3075/2002, ΦΕΚ Α’ 297’/ 5-12-2002

          δ. Ν. 3833/2010, ΦΕΚ Α’ 40/15-3-2012

          ε. Ν. 3845/2012, ΦΕΚ Α’ 65/6-5-2010

          στ. Ν. 4093/2012, ΦΕΚ Α’ 222/12-11-2012


         Σκοπός του παρόντος είναι να σας ενημερώσουμε για μια ανακολουθία και αδικία που προέκυψε μετά τη ψήφιση του (στ) σχετικού (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016) και αφορά κυρίως τους στρατιωτικούς συνταξιούχους, που αποστρατεύθηκαν με το διοικητικό βαθμό του Ταξιάρχου και αντιστοίχων,.

        Ο συνδυασμός του άρθρου 1, παράγραφος 13 του (β) σχετικού και του άρθρου 10 παράγραφοι 2 και 5 του (γ) όμοιου, καθορίζει όπως στον υπολογισμό της σύνταξης των στρατιωτικών από 1/1/2003, υπολογίζεται και το ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, με την υποχρέωση καταβολής βεβαίως των ασφαλιστικών εισφορών για αυτό το ποσό, από όλους τους στρατιωτικούς, ανεξαρτήτως βαθμού.

       Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του (α) σχετικού, για τους στρατιωτικούς, βαθμού άνω του Ταξιάρχου και αντιστοίχων, το ως άνω επίδομα, αντικαθίσταται από το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης, όπως αυτό προσδιορίζεται  κάθε φορά από τις αντίστοιχες μισθολογικές διατάξεις.

        Το επίδομα υψηλής ευθύνης, από 1/1/2012 μέχρι σήμερα, έχει υποστεί τρείς αλλεπάλληλες μειώσεις με τα (δ), (ε) και (στ) σχετικά, ήτοι από τα αρχικά 205 ευρώ σε 180,6 στη συνέχεια σε 166,97 και τελικά στα 133 ευρώ αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο εδάφιο 31β/5,  της υποπαρ. Γ1 της παραγρ. Γ του πρώτου άρθρου του (στ) ομοίου.

        Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι στη βάση υπολογισμού της σύνταξης των στρατιωτικών μέχρι και του βαθμού του Συνταγματάρχη, να υπολογίζεται το επίδομα των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, ενώ για τον ανώτερο βαθμό που είναι του Ταξιάρχου, να υπολογίζεται χαμηλότερο επίδομα θέσης ευθύνης ήτοι των εκατόν τριάντα τριών (133) ευρώ, καταστρατηγώντας τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας και των συνταγματικών διατάξεων.

        Θεωρούμε ότι το Επίδομα Θέσης Υψηλής ή Αυξημένης Ευθύνης Ταξιάρχων και αντιστοίχων, δεν μπορεί να είναι κάτω από τα εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, για αυτονόητους τυπικούς (έχουν γίνει οι αντίστοιχες κρατήσεις, εφαρμογή του άρθρου 1 παρ.13 Ν.3029/02, δεύτερο εδάφιο, κλπ) αλλά και ουσιαστικούς λόγους (βαθμολογική διαφορά). Επομένως ένας επαναπροσδιορισμός του υπόψη επιδόματος θα πρέπει να γίνει μεταξύ των 176 και των 210 ευρώ (του Υποστρατήγου) πχ 190 ευρώ, ήτοι διαφορά σε ακαθάριστο ποσό 57 ευρώ, ουσιαστικά όμως για τους αποστράτους 25,65 ευρώ μηνιαίως, αφού αφαιρεθούν οι μειώσεις (ποσό  καθαρό από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές).

      Από τα στοιχεία που διαθέτουμε ο αριθμός αυτών που φέρουν το Διοικητικό βαθμό του Ταξιάρχου και θα επηρεασθούν από την τροποποίηση του (στ) σχετικού, δεν ξεπερνούν για τις Ένοπλες Δυνάμεις (εν ενεργεία) τους 215 και τους 3.200 για τους αποστράτους.

         Με βάση τα παραπάνω η  καθαρή επιβάρυνση του Π/Υ (καθαρά από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές) σε ετήσια βάση για τους εν ενεργεία δεν ξεπερνά τα 95.000 ευρώ, για δε τους αποστράτους τα 985.000 ευρώ (λαμβανομένων υπόψη των αλλεπάλληλων ποσοστών μειώσεων των συντάξεων).

       Προτείνουμε όπως για τυπικούς, ηθικούς και ουσιαστικούς λόγους, οι οποίοι  εκτέθηκαν συνοπτικά παραπάνω, τροποποιηθεί το (στ) σχετικό, ώστε το Επίδομα Θέσης Αυξημένης Ευθύνης Ταξιάρχων και αντιστοίχων επαναπροσδιορισθεί στο ποσό των 190 ευρώ.

      Ως Ομοσπονδία είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία, στην κατεύθυνση της εξάλειψης  των αδικιών που υπέστησαν τα εν ενεργεία και αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

       Μετά τιμής.

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 Νικολόπουλος Βασίλειος                                           Παπαδόπουλος Βασίλειος

                         Ταξίαρχος  εα                                                           Ταξίαρχος εα

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2014 09:08